$20 Miliona 'Amelika Tokoni 'a e Pangike 'a Mamani ki he Patiseti

  • Time to read 1 minute
ban

Tali ‘e he Poate Kau Talekita ‘o e Pangike ‘a Mamani,  ‘a e Pa’anga ‘Amelika  $20 miliona ke fakalahi ‘a e Tokoni Fakapa’anga ki he Fakaakeake mei he Fakatamakí mo e Fakalelei Faka’ekonomika ‘i Tonga

‘Oku fakamālō’ia ‘e he Pule’anga Tongá ‘a e hokohoko ‘o e ngaue fakataha mo e fepoupouaki mei hotau Kau Hoangaue Fakalakalaká tautefito ki he Pangike ‘a Mamani.

Ko e Pa’anga ‘Amelika $20 miliona ko ení ko e fakalahi ia ki he Patiseti Vaa’ihala Nounou ‘a Tongá ke fakafaingamalie ‘a e to e Langa mo e Fakaakeake mei he ta’au ‘o e lōlahi e fakatamakí. kau ai e Fokoutua Koviti–19, mo e Pā ‘a e Mo’unga afi na’e toki hokó.

Na’e pehē ‘e Hon. Tatafu Moeaki, Minisita Pa’anga mo e Minisita Pa’anga Hu Mai mo e Kasitomú, “ Na’a tau fekuki mo e ngaahi pole makehe lolotonga ‘etau fakaakeake mei he ta’au ‘o Saikolone Haloti, hoko ai mo e fakamasiva ki he Takimamatá mo e ngaahi sekitoa kehé tu’unga ‘i he fokoutua fakaemamani lahí mo e pā ‘a e Mo’unga afi Hunga Tonga-Hunga Ha’apaí.  Pea mole ai e ngaahi faingamalie ma’u’anga pa’angá mo ongo ange ki he ngaahi famili masivesiva angé mo hono  matu’uaki ‘a hotau tu’unga faka‘ekonomiká mo e ‘ātakai fakafonuá fakalukufua. ”  

Ko e fakalahi ko eni ‘e he Pangike ‘a Mamaní ‘a e Tokoni ki he Patisetí ‘e ‘aonga ia ki he Pule’angá ke fakaai ‘a ‘ene ngaahi tefito’i fiema’u fakapa’angá ki he to e langa hake ‘o e fonuá ke a’usia ha tu’unga ‘oku lelei angé lolotonga ‘a ‘ene pouaki ‘a e fonuá ke  matu’uaki ‘a hotau tu’unga faka’ekonomiká mo e ‘ātakai fakafonuá.

Hon. Tatafu Moeaki, Minisita Pa’anga mo e Minisita Pa’anga Hu Mai mo e Kasitomu, pea mo Natalia Palu Latu, ‘Ofisa Fetu’utaki ‘a e Pangike ‘a Mamani
Hon. Tatafu Moeaki, Minisita Pa’anga mo e Minisita Pa’anga Hu Mai mo e Kasitomu, pea mo Natalia Palu Latu, ‘Ofisa Fetu’utaki ‘a e Pangike ‘a Mamani